Raporty

01.04.2020
Raport 7/2020

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 31 marca 2020 roku.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".