Raporty

05.12.2022
Raport ESPI

Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent") z siedzibą w Tychach informuje, że w dniu 7 bm. przekaże do publicznej wiadomości korekty:

"Skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego dane jednostkowe, w tym kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2022".

oraz

"Skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego dane jednostkowe, w tym kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022".

Korekty będą polegały na dodaniu kolumn z danymi do:
- raportów dot. Jednostkowych i Skonsolidowanych Przepływów Pieniężnych,
- raportów dot. Jednostkowych i Skonsolidowanych Zestawień Zmian w Kapitale Własnym,

z informacjami umożliwiającymi porównywalność danych kwartał do kwartału oraz narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.2 i 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Aleksander Jawień - Prezes Zarządu