Raporty

07.11.2019
Raport EBI 10/2019 Podpisanie umowy z firmą audytorską

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Emitent dnia 6 listopada 2019r. zawarł z firmą audytorską „General Audyt Sp. z o.o.”, z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 6/10d, NIP 954-273-37-90, umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.

Wybrany podmiot uprawniony jest do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę firm audytorskich pod numerem 3776.

Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie wyboru i upoważnienia Rady Nadzorczej wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej nr 9/2019 z dnia 2.10.2019 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.