Raporty

09.08.2022
Raport 21/2022

półka:

FOTO VOLT EKO ENERGIA Spółka Akcyjna

Numer:

21/2022

Data:

2022-08-09 10:02:29

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Korekta raportu EBI 20/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.

Treść:

 

Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego nr 20/2021 r. - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r., w którym dokonano następujących korekt:- na stronie 23 raportu, w jednostkowej strukturze aktywów i pasywów, skorygowano oczywisty błąd rachunkowy i podano prawidłową wartość pasywów,- na stronie 33 raportu, tabelę pt. "Skonsolidowane przepływy pieniężne" z błędnymi wartościami zmieniono na tabelę z prawidłowymi wartościami.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"