Raporty

13.07.2020
Raport 14/2020

Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. informuję, że w dniu 13 lipca br. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego decyzję stwierdzającą wygaśnięcie z dniem 4 marca br. decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 26 kwietnia 2004 r. w przedmiocie udzielenia Investment Fund Market Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Emitent) zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Od dnia 4 marca br. Emitent nie prowadził działalności operacyjnej ani w ww. zakresie ani w żadnym innym aż do odbycia NWZA Emitenta w dniu 31.03.2020 r., które zmieniło firmę Emitenta oraz zakres jego działalności. W dniu 7 lipca br. Sąd Rejonowy Katowice -Wschód W Katowicach dokonał wpisu nowej firmy Emitenta oraz nowego zakresu działalności do Krajowego Rejestru Sadowego.

Obecnie Emitent sukcesywnie przejmuje prawa i zobowiązania spółki zależnej Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp.kom. i przejmie w pełni biznes fotowoltaiczny od ww. Spółki do końca III kw. bieżącego roku. Emitent jest komandytariuszem ww. Spółki uprawnionym do 98% udziału w zysku.