Raporty

30.01.2022
Raport 4/2020

Raport bieżący nr 4/2020

30.01.2020

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 r. pomiędzy Emitentem a domem maklerskim Q Securities S.A. zostało zawarte „Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej”, na mocy którego Umowa o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej zawarta w dniu 6 czerwca 2019 r. zostanie rozwiązana z dniem 31 stycznia 2020 r.

Powodem zawarcia wspomnianego Porozumienia jest negatywna ocena przez Zarząd Emitenta perspektyw rozwoju segmentu rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W okresie od 6 czerwca 2019 r. do dnia 29 stycznia 2020 r. Emitent pośredniczył w zaledwie kilku inwestycjach w zamknięte fundusze inwestycyjne, co ma związek z utrzymującą się od dłuższego czasu bardzo trudną sytuacją na rynku pośrednictwa funduszy inwestycyjnych i ograniczonym zaufaniem klientów do inwestycji o wspomnianym charakterze.

Skutkiem rozwiązania ww. Umowy będzie wniosek domu maklerskiego Q Securities S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego o wykreślenie Emitenta z rejestru agentów firm inwestycyjnych. O fakcie wykreślenia z ww. rejestru Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".