Raporty

7.06.2018
Raport ESPI 8/2018 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu Spółki za I kwartał 2018 r., w którym informował o podjęciu przez Spółkę (celem rozszerzenia oferty Spółki) kroków w kierunku uzyskania statusu agenta firmy inwestycyjnej i  rozpoczęciu działań zmierzających do wyboru domu maklerskiego, dla którego Spółka będzie świadczyć usługi agenta, informuje, że podjął decyzję o pełnieniu przez Emitenta roli agenta firmy inwestycyjnej dla domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka, w dniu 06 czerwca 2018 r. zawarła z Q Securities S.A.  umowę o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej, która to umowa została zawarta pod warunkiem wpisania Emitenta do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wpisano Emitenta do tego rejestru jako agenta Q Securities S.A.

Kolejnym krokiem zmierzającym do uzyskania w/w statusu jest złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego stosownego wniosku za pośrednictwem Q Securities S.A., o czym Emitent poinformuje osobnym raportem.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.