Raporty

02.09.2014
Raport EBI 21/2014 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 1 września 2014 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IFM Global Asset Management Sp. z o.o., podmiotu zależnego Emitenta, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) do kwoty 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), tj. o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów na podstawie par. 8 Aktu Założycielskiego Spółki, tj. bez zmiany umowy Spółki, w liczbie 400 (słownie: czterysta) o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, z czego udziały te zostaną objęte przez dotychczasowego wspólnika, Spółkę Investment Fund Managers S.A. i opłacone gotówką.

Dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 41 wpisany do rejestru przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 czerwca 2012 roku pod numerem KRS 0000424707 jest podmiotem w 100% zależnym od Emitenta. Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 100% ogółu głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.

 

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.