Raporty

19.11.2021
Raport 22/2021

Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z Domem Maklerskim BDM S.A. umowę na wprowadzenie akcji Spółki serii A1, A2 i E do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na GPW w Warszawie S.A. Intencją stron jest, aby akcje Emitenta ww. serii zostały wprowadzone do obrotu do maja 2022 r. Po zakończeniu ww. operacji wszystkie akcje Emitenta będą przedmiotem obrotu w ASO.
 
Podstawa prawna:
 
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".