Raporty

07.12.2022
Raport ESPI

Korekta raportu EBI 20/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r. FOTO VOLT EKO ENERGIA Spółka Akcyjna (PLINVFM00012)

 
Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego nr 20/2021 r. - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r. Korekty polegają na dodaniu kolumn z danymi do:

- raportów dot. Jednostkowych i Skonsolidowanych Przepływów Pieniężnych,

- raportów dot. Jednostkowych i Skonsolidowanych Zestawień Zmian w Kapitale Własnym,

z informacjami umożliwiającymi porównywalność danych kwartał do kwartału oraz narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.2 i 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Aleksander Jawień - Prezes Zarządu