Raporty

20.11.2014
Raport EBI 24/2014 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku, IFM Global Asset Management Sp. z o.o., podmiot zależny Emitenta otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące korekty w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców informacji o wysokości kapitału zakładowego.

Jak informował Emitent w raporcie okresowym za III kwartał 2014 roku zaistniała rozbieżność pomiędzy dokumentami związanymi z rejestracją podwyższenia kapitału w spółce zależnej Emitenta a podaną w KRS wysokością kapitału zakładowego (Dział I, Rubryka 8, poz. 1). Natomiast o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2014 z dnia 2 września 2014 roku.

Dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o. jest podmiotem w 100% zależnym od Emitenta. Posiadane przez Emitenta udziały w liczbie 2800 (słownie: dwa tysiące osiemset) o łącznej wartości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 100% ogółu głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.

 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2. pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".