Raporty

09.12.2014
Raport EBI 25/2014 Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o art. 66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości w związku z postanowieniem art. 21 Statutu Spółki, bezwzględną większością głosów podjęła Uchwałę z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru firmy Bilans Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 3 lok 2 do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenia opinii z badania.

Wybrany podmiot uprawniony jest do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1250. Umowa na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok zostanie zawarta na okres potrzebny do realizacji powierzonych zadań.

Emitent nie korzystał jeszcze z usług wybranego audytora w zakresie badania sprawozdań finansowych  Spółki.

 

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".