Raporty

11.02.2014
Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 11 lutego 2014 roku przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku, tj. za okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Niniejszy raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za IV kwartał 2013 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust. 4.1, ust. 4.2 oraz ust. 5.1, ust. 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.