Raporty

21.03.2017
Raport roczny IFM Global Funds S.A. za 2016 rok

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 21 marca 2017 roku przekazał do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2016.

Niniejszy raport IFM Global Funds S.A. za rok 2016 został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust.1 pkt 2  §5 ust.2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.