Raporty

22.03.2016
Jednostkowy raport roczny Investment Fund Managers S.A. za 2015 rok

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazał w dniu 22 marca 2016 roku do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2015.

Niniejszy raport okresowy Investment Fund Managers S.A. za rok 2015 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".