Raporty

20.03.2021
Raport roczny FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. za 2020 r.

Zarząd Spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok 2020.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".