Raporty

31.03.2014
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2013 rok

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 31 marca 2014 roku przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok 2013 roku.

Niniejszy raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok 2013 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust.1 pkt 2  §5 ust.2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.