Raporty

25.02.2015
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2014 rok

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 25 lutego 2015 roku przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok 2014 roku.

Niniejszy raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok 2014 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust.1 pkt 2  §5 ust.2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.