Strefa inwestora

Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 05.04.2018 r.  Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Dodatkowo, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.