Strefa inwestora

Start Programów Systematycznego Oszczędzania IFM

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 8 stycznia 2018 r. Emitent udostępnił klientom 3 Programy Systematycznego Oszczędzania, oparte o Fundusze Bright Cap IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania i Bright Cap IFM Globalny Aktywnego Inwestowania:

Program Systematycznego Oszczędzania IFM Moje Dziecko z Bonusem

Program Systematycznego Oszczędzania IFM Moja Przyszłość z Bonusem

Program Systematycznego Oszczędzania IFM Żelazny Kapitał z Bonusem.

 

Program Systematycznego Oszczędzania IFM Moje Dziecko z Bonusem dedykowany jest dzieciom. Dostępny jest od 300 zł comiesięcznych wpłat i pozwala oszczędzać przez 5, 10 lub 15 lat.

 

Program Systematycznego Oszczędzania IFM Moja Przyszłość z Bonusem dedykowany jest osobom dorosłym, które chcą zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę. Dostępny jest od 300 zł comiesięcznych wpłat i pozwala oszczędzać przez 7, 12 i 17 lat.

Oba Programy zapewniają klientom atrakcyjny Bonus na zakończenie Programu, który powinien zachęcać do uruchamiania Programów przez klientów i promuje systematyczne wpłaty.

 

Program Systematycznego Oszczędzania IFM Żelazny Kapitał dostępny jest od minimum 50 tysięcy złotych pierwszej wpłaty i co miesięcznych wpłat na poziomie min. 1 tysiąca złotych. Dedykowany jest klientom już dysponującym wysoką sumą oszczędności oraz mogących ją istotnie, systematycznie podnosić. Program zapewnia klientom Bonus, który wypłacany jest co roku. Program pozwala gromadzić oszczędności przez 6 lat.

 

Oprócz opłat wstępnych w momencie uruchomienia Programów, Klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat, a w szczególności opłat za likwidację Programu, co jest istotną przewagą w porównaniu do innych form oszczędzania, szczególnie oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe.

 

Celem wprowadzenia do oferty Emitenta Programów Systematycznego Oszczędzania jest  wykorzystanie potencjału polskiego rynku, na którym rośnie zainteresowanie tą grupą produktów. Programy udostępnione przez Emitenta istotnie różnią się od dostępnych na rynku planów systematycznego oszczędzania, przede wszystkim lokowaniem oszczędności klientów na rynkach globalnych. Wszystkie Programy dodatkowo gwarantują klientom atrakcyjne Bonusy promujące systematyczność oszczędzania.

 

Uruchomienie Programów Systematycznego Oszczędzania IFM to udostępnienie Funduszy IFM od kwoty 300 zł, co powinno ułatwić pozyskiwanie nowych klientów. Jednocześnie Emitent zakłada, że atrakcyjność Programów wobec dostępnej w kraju oferty tak dla klientów, jak i dla dystrybutorów,  pozwoli skutecznie zainteresować Programami dystrybutorów funduszy inwestycyjnych.

 

Obok udostępnienia jednostki dywidendowej Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania, udostępnienie 3 Programów Systematycznego Oszczędzania IFM jest realizacją planów, o których Emitent informował w raportach okresowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A