Spółka

O Spółce

Spółka prowadzi działalność operacyjną na rynku OZE (odnawialnych źródeł energii) w segmencie fotowoltaiki. Działalność Emitenta polega obecnie głównie na realizacji mikroinstalacji PV (do 50kW) oraz instalacji średniej wielkości (50-1000 kW). W ramach realizacji projektów mikroinstalacji Emitent prowadzi działalność handlową i usługową (zakup paneli fotowoltaicznych w hurtowniach oraz ich sprzedaż i montaż na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych). Działalność oparta jest o zasoby własne (4 osoby zatrudnione na umowy o pracę – dwóch dyrektorów zarządzających, jeden dyrektor techniczny oraz jeden menedżer ekip montażowych) oraz zewnętrzne (monterzy, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w pracach elektrycznych na wysokościach oraz uprawniania elektryczne i certyfikaty Urzędy Dozoru Technicznej w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, pracujący wyłącznie dla Emitenta na zasadach rozliczeń B2B). Emitent zapewnia narzędzia oraz środki transportu niezbędne do realizacji instalacji. Liczba realizowanych projektów pozwala na hurtowe zakupy sprzętu, co obniża jednostkowy koszt zamontowanego kW i przekłada się na konkurencyjny poziom cen oferowanych usług w stosunku do małych podmiotów działających na rynku fotowoltaicznym.

Głównymi dostawcami komponentów stosowanych przez Emitenta w mikroinstalacjach są polskie hurtownie. Emitent, w zależności od potrzeb klienta, stosuje panele oraz komponenty producentów chińskich, niemieckich, austriackich oraz polskich. 

Dodatkowo Emitent posiada trzy spółki zależne:

• Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 1 Sp. z o.o. (98% udział w kapitale zakładowym)

• Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 2 Sp. z o.o. (100% udział w kapitale zakładowym)

• Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 3 Sp. z o.o. (100% udział w kapitale zakładowym)

Ww. spółki to podmioty zarejestrowane w celu realizacji projektów farm PV przez Emitenta.

Foto Volt Eko Energia SA Farma PV 1 Sp. z o.o.

Spółka prowadzi projekt farmy fotowoltaicznej o mocy pow. 2 MWp w Strzelcach, gm. Dobroszyce, woj. dolnośląskie. Projekt na etapie po uzyskaniu zgody środowiskowej, a przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy. Do uzyskania warunki przyłączenia i pozwolenie na budowę. Spółka posiada umowę dzierżawy 4 ha gruntu rolnego.

Foto Volt Eko Energia SA Farma PV 2 Sp. z o.o.

Spółka nie rozpoczęła działalności.

Foto Volt Eko Energia SA Farma PV 3 Sp. z o.o.

Spółka prowadzi projekt farmy fotowoltaicznej o mocy pow. 2 MWp w Bierzwnicy, gm. Świdwin, woj. zachodniopomorskie. Projekt jest na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia dla farmy fotowoltaicznej o mocy  pow. 2 MWp. Następny etap to uzyskanie pozwolenia na budowę. Spółka posiada umowę dzierżawy 9 ha gruntu rolnego.

Działalność Emitenta jest uzależniona stymulowana jest przez wiele czynników o charakterze makro
i mikroekonomicznym. Do najważniejszych można zaliczyć:

 1. Poziom i trendy cen energii elektrycznej i alternatywnych źródeł energii
 2. Poziom, nasilenie oraz oczekiwania co do zmian zasad wszelkich rządowych i unijnych programów dotacyjnych, dofinansowujących prosumentów w zakresie mikroinstalacji PV (m.in. program Mój Prąd)
 3. Poziom, nasilenie oraz oczekiwania co do zmian zasad gminnych programów dofinansowujących inwestycje w fotowoltaikę
 4. Trendy, w tym przepisy prawne oraz nasilenie konkurencji, w segmencie mikro i średnich instalacji PV, realizowanych na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych
 5. Popyt na projekty farm fotowoltaicznych, zgłaszany między innymi przez podmioty zagraniczne oraz duże koncerny energetyczne

Emitent identyfikuje następujące przewagi konkurencyjne:

 • krótkie terminy realizacji i wykonawstwa mikroinstalacji
 • zdobywanie eksperckiej wiedzy na rynku większych instalacji PV
 • duża elastyczność działania i odpowiadania na potrzeby klientów, wynikająca ze stosunkowo niewielkiej skali działalności
 • rozpoznawalność marki na lokalnym rynku

Strategia rozwoju

Emitent planuje kontynuację rozwoju działalności w segmencie OZE. Główne założenia strategii rozwoju zostały nakreślone poniżej:

 • koncentracja Emitenta na pozyskiwaniu projektów polegających na realizacji średnich instalacji PV (10-1000 kWp). Celem Emitenta jest realizowanie kilku podobnych instalacji rocznie. Popyt na ten rodzaj instalacji pochodzi od osób prawnych i bezpośrednio skorelowany jest z rosnącymi cenami energii
 • kontynuacja działalności w segmencie mikroinstalacji, obserwacja rynku po zmianach dotyczących systemu opustów, mniej korzystnego dla prosumentów w porównaniu z obecnie obowiązującym (Q2`22); wnikliwa obserwacja kierunku rozwoju rynku oraz rozwoju programów dofinansowań, w tym kluczowego Programu Priorytetowego „Mój Prąd” oraz natężenia konkurencji w zakresie ekip monterskich
 • intensywny rozwój segmentu farm fotowoltaicznych o mocach wyższych od 1MW. Emitent planuje finansowanie tych projektów ze środków własnych oraz obcych, w tym programów NFOŚiGW. Rozwój tego segmentu w założeniu ma opierać się o tworzenie spółek SPV. Emitent w perspektywie 5 letniej planuje zapewnić sobie nieruchomości do realizacji farm PV o mocy min. 25 MWp. Emitent szacuje, że na tych nieruchomościach jest możliwość realizacji kilkunastu projektów, z czego część zostanie sprzedana po uzyskaniu warunków przyłączenia, a środki ze sprzedaży takich projektów posłużą jak wkład własny do finansowania farm własnych.