Ład korporacyjny

Walne zgromadzenie

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie IFM Global Funds S.A. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenia są każdorazowo przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu regulują informacje zawarte w ogłoszeniach o walnych zgromadzeniach.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami IFM Global Funds S.A. prosimy o kontakt na adres: wza@ifmpl.com
 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
w dniu 28 sierpnia 2017 roku