Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny (corporate governance) obejmuje zbiór formalnych i nieformalnych norm regulujących funkcjonowanie wszystkich podmiotów rynku kapitałowego. Dobre Praktyki są normami związanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej.


Na ład korporacyjny spółki Foto Volt Eko Energia S.A.  składają się następujące dokumenty:

Od debiutu giełdowego w lipcu 2013 roku Foto Volt Eko Energia S.A. (d. IFM Global Funds S.A.)  przestrzega zadeklarowanych zasad ładu korporacyjnego skodyfikowanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Publicznych Notowanych na NewConnect”, którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie  https://newconnect.pl/dobre-praktyki  Zgodnie z zasadami informowania, Spółka raportuje, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane w formie raportów bieżących.

Emitent podejmuje wszelkie starania mające na celu jak najlepsze dostosowanie do zadeklarowanych zasad ładu korporacyjnego. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż z uwagi na zakres własnych kompetencji posiada ograniczony wpływ na możliwość implementacji wszystkich zasad ładu korporacyjnego przez wszystkich adresatów zasad oraz nie może zagwarantować, że zasady będą przestrzegane przez podmioty, na zachowanie których Spółka nie ma wpływu. Foto Volt Eko Energia czynić będzie wszelkie starania, aby podmioty te przestrzegały wszystkich zasad ładu korporacyjnego.

W 2013 roku Zarząd Spółki wydał pierwsze oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę dobrych praktyk. Podstawą prawną oświadczenia jest Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Foto Volt Eko Energia S.A. publikuje wraz z raportami rocznymi.