Ład korporacyjny

Zarząd

Organem zarządzającym  Foto Volt Eko Energia S.A.  jest dwuosobowy Zarząd, który prowadzi sprawy  Foto Volt Eko Energia S.A. i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone w kompetencjach Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.


Zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu  Foto Volt Eko Energia S.A. jest reguluje Regulamin Zarządu Spółki:


Ponadto Zarząd  Foto Volt Eko Energia S.A. działa w oparciu o następujące dokumenty:

  • Statut Spółki
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
  • obowiązujące przepisy prawne

 

Aleksander Jawień, Prezes Zarządu

Z Foto Volt Eko Energia S.A. związany jest od 2003 roku.

Od maja 2019 roku pełni (ponownie na 5-letnią kadencję) funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Od lipca 2014 roku do listopada 2016 roku był Prezesem Zarządu spółki zależnej, Spółki - domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o. W okresie od lipca 2004 roku do lipca 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, jako Założyciel i Akcjonariusz.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 916. Karierę w branży finansowej rozpoczął w 1994 roku z chwilą uzyskania licencji maklera papierów wartościowych. Pracował kolejno na stanowiskach: maklera, maklera giełdowego, dealera oraz managera w departamencie zarządzania aktywami, początkowo w RDM Polonia S.A., a następnie w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju S.A. (1995-1998). W latach 1998-2001 pracował w ABN AMRO Asset Management, m.in. jako Dyrektor ds. Klientów Prywatnych. W latach 2002-2003 prowadził własną firmę doradczą.

Ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Odbył liczne kursy specjalistyczne, m. in. w ABN AMRO Asset Management w Amsterdamie, ABN AMRO International Private Banking w Zurychu, UBS AG w Zurychu. Odbył liczne analityczne sesje wyjazdowe do głównych centrów inwestycyjnych na świecie, m.in. do USA, Chin, Indii, Singapuru, Turcji, Rosji, Niemiec, ZEA, Wielkiej Brytanii.