Strefa inwestora

Dywidenda

Investment Fund Managers S.A. zamierza zapewniać akcjonariuszom udział w osiąganych zyskach Spółki. Zarząd Investment Fund Managers S.A. przewiduje wypłatę dywidendy z  wypracowanego zysku netto na poziomie dostosowanym do bieżącej sytuacji Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie każdorazowo od potrzeb inwestycyjnych Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe.

Powyższe informacje zostały zawarte w poniższym komunikacie dnia 10 lipca 2013 roku:


Podział zysku netto za rok 2013

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2013.


Podział zysku netto za rok 2014

Zarządu Investment Fund Managers S.A. uwzględniając poziom wypracowanego w 2014 roku zysku, jak i kondycję finansową Spółki, wystąpił z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za rok 2014.

11 marca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Fund Managers S.A. podjęło uchwałę, zgodnie z którą zysk netto za rok obrotowy 2014, w wysokości 487.566,60 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) dzieli się w następujący sposób:

  • dywidenda dla akcjonariuszy – 438.617,48 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście  złotych 48/100), to jest 0,02 zł (dwa grosze) na akcję;
  • kapitał zapasowy – 48.949,12 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 12/100).

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 27 marca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki w wypłaconej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje Investment Fund Managers S.A. w łącznej liczbie 21.930.874.

Kapitał zapasowy w wysokości 1.608.995,28 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 28/100) został przeznaczony na pokrycie w całości strat z lat ubiegłych.


Podział zysku netto za rok 2015

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2015.


Podział zysku netto za rok 2016

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2016.


Podział zysku netto za rok 2017

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2017.


Podział zysku netto za rok 2018

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2018.