Kalendarium

Kalendarium


Walne Zgromadzenia AkcjonAriuszy w 2018 roku
 
  • Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.05.2019 r.

 


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
  • Raport okresowy za 2018 rok – w dniu 21.03.2019 r.
  • Raport okresowy za I kwartał 2019 roku – w dniu 10.05.2019 r.
  • Raport okresowy za II kwartał 2019 roku – w dniu 09.08.2019 r.
  • Raport okresowy za III kwartał 2019 roku – w dniu 08.11.2019 r.

Zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
 

Okresy zamknięte

IFM Global Funds S.A. wdrożyła zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach przed publikacją wyników finansowych. Chcąc zapewnić równy dostęp wszystkim inwestorom do informacji przekazywanych przez IFM Global Funds S.A. Spółka nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych oraz na dwa miesiące przed publikacją sprawozdania rocznego.