Ład korporacyjny

Dokumenty / MiFID

IFM Global Funds Spółka Akcyjna została zarejestrowana dnia 22 stycznia 2009 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000322019, w wyniku przekształcenia spółki Investment Fund Managers Sp. z o.o. (powstałej 5 grudnia 2003 roku) w spółkę akcyjną. Kapitał akcyjny firmy, w pełni opłacony, wynosi 2.213.087,40 PLN, numer NIP 526-27-50-360, REGON 015611781.

IFM Global Funds S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DFI/W/4031-65-01 z dnia 26 kwietnia 2004 roku.

Spółka została utworzona i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego i prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) i działa zgodnie z zapisami przedmiotowych ustaw. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej, tj. od 11 lipca 2013 roku Spółka działa również na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.

Czas trwania IFM Global Funds S.A, zgodnie z art. 6 Statutu Spółki, jest nieoznaczony.


Spółka IFM Global Funds S.A., od marca 2016 roku, pełni na terenie Polski rolę przedstawiciela luksemburskiego funduszu o nazwie Bright Cap SICAV. Fundusz zbywa na terytorium Polski tytuły uczestnictwa dwóch utworzonych w jego ramach subfunduszy: IFM Global Capital Accumulation Fund (polska nazwa: IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania) oraz IFM Global Active Allocation Fund (polska nazwa: IFM Globalny Aktywnego Inwestowania). Poniżej publikujemy dokumenty informacyjne dotyczące wskazanych subfunduszy.