Raporty

13.05.2020
Raport 10/2020

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 13 maja br. otrzymał decyzję w sprawie umowy subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (PFR), która dotyczy umowy subwencji finansowej zawartej pomiędzy PFR i Emitentem w dniu 12 maja br. w ramach Programu (Progam) Rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Na podstawie ww. umowy PFR przyznał Emitentowi subwencję finansową w kwocie 248.400 zł. Kwota subwencji podlega zwrotowi na warunkach określonych w Programie. Spłata subwencji finansowej rozpocznie się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej. Kwota subwencji finansowej będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach. Subwencja finansowa może zostać przeznaczona wyłącznie na cale określone w Programie.Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna