Strefa inwestora

Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

Raport bieżący nr  1/2019

9.04.2019

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 04.04.2019 r.  Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Dodatkowo, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 w kwocie 21.663,85 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.