Raporty

30.06.2022
Raport 19/2022

Tytuł:

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2020 r.

Treść:

 

Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2020 r.:Emitent dotychczas nie opublikował skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. Potrzeba sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań pojawiła się w trakcie badania sprawozdania finansowego za rok 2021. W opinii audytora, pomimo braku prowadzenia działalności przez spółki zależne, występuje obowiązek sporządzenia raportów skonsolidowanych.Emitent opublikował jednostkowy raport roczny za 2020 r. w dniu 19 marca 2021 r. Raport te jednak nie zawierał wszystkich danych, o których mowa w § 5 ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Niniejszy Raport uwzględnia powyższe zastrzeżenia.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".