Raporty

12.12.2021
Raport 23/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021, opublikowanego w dniu 28.04.2021, Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia br. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego przejęcie przez Foto Volt Eko Sp. z o.o. (spółka przejmująca) spółki UBP Eastern European Partners Limited (spółka przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za wydanie jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej udziałów w spółce przejmującej (połączenie przez przejęcie).
 
Po połączeniu obu spółek, w miejsce UBP Eastern European Partners Limited (dotychczasowego dominującego akcjonariusza Emitenta), dominującym akcjonariuszem Emitenta została spółka przejmująca, tj. Foto Volt Eko Sp. z o.o.
 
W wyniku połączenia ww. spółek kapitał zakładowy spółki przejmującej Foto Volt Eko Sp. z o.o. został ustalony na kwotę 10.578.400,00 złotych. Udziałowcami Foto Volt Eko Sp. z o.o. są Pan Aleksander Jawień, Prezes Zarządu Emitenta, oraz Pan Jacek Jawień, Członek Rady Nadzorczej Emitenta.
 
Celem ww. połączenia jest ułatwienie i przyspieszenie dalszego rozwoju Emitenta, w szczególności w obszarze developmentu farm fotowoltaicznych, poprzez szersze możliwości uzyskania finansowania, jak również obniżenie kosztów działania grupy kapitałowej.
 
Podstawa prawna:
 
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".