Raporty

06.06.2014
Raport EBI 16/2014 Utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku Emitent oraz spółka od niego zależna, dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o., zawarły między sobą umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 74, poz. 397 ze zm.)

W  przedmiotowej umowie Emitent został wskazany jako spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów ordynacji podatkowej. Umowa została zawarta na okres od 1 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację, gdyż  w ocenie Emitenta utworzenie podatkowej grupy kapitałowej pozwoli osiągnąć korzyści, które w istotny sposób mogą wpłynąć na poziom przyszłych zobowiązań podatkowych, a tym samym mogą przełożyć się na wysokość wyniku finansowego netto Grupy Kapitałowej Emitenta.Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".