Raporty

24.06.2014
Raport EBI 17/2014 Rezygnacje i powołanie osób zarządzających

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 
24 czerwca 2014 roku miały miejsce następujące zdarzenia związane ze zmianą składu Zarządów Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta:
  • Pan Aleksander Jawień złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta 
    z dniem 1 lipca 2014 roku;
  • Pani Izabela Piecuch-Jawień złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta, 
    z dniem 1 lipca 2014 roku.

Zarząd Spółki informuje również, iż w związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §12 ust. 2 Statutu Spółki, na mocy uchwały podjętej w dniu 24 czerwca 2014 roku, powołała w skład Zarządu Investment Fund Managers S.A. Panią Izabelę Piecuch-Jawień powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu na kadencję, która rozpocznie się dnia 1 lipca 2014 roku.

Zmiany w Zarządzie Emitenta są zbieżne z interesem Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.,  mają na celu utrzymanie najwyższych standardów zarządzania oraz odpowiednią realizację strategicznych celów i planów Emitenta w dążeniu do wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.  

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Zarządu Investment Fund Managers S.A. 

 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2. pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".