Raporty

22.03.2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2015 rok

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 22 marca 2016 roku przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok 2015 roku.

Niniejszy raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok 2015 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust.1 pkt 2  §5 ust.2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.