Spółka

O Spółce

IFM Global Funds S.A. (zwana dalej IFM S.A.) funkcjonuje od grudnia 2003 roku. Jej działalność koncentruje się na dostarczaniu Klientom rozwiązań, które pozwalają Im efektywnie inwestować swoje środki. By zapewnić określoną jakość rozwiązań, zawsze bazowały one na funduszach inwestycyjnych (z czasem wyłącznie globalnych, zagranicznych). Spółka rozpoczęła działalność, jako jeden z pierwszych dystrybutorów polskich funduszy inwestycyjnych. Było to wynikiem pozytywnej weryfikacji IFM S.A. i uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (d. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow#581447. Umożliwiało ono świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Od początku Spółce towarzyszyła perspektywa stałego ulepszania jakości swoich usług. Głównym kierunkiem poprawy jakości usług było udostępnianie Klientom rozwiązań, instrumentów, które nie były dostępne na polskim rynku, a były godne uwagi. W 2005 roku jako pierwsza Firma w Polsce IFM S.A. podpisała umowę o współpracy ze światowym gigantem Franklin Templeton Investments. To pozwoliło Spółce, jako pierwszej wśród polskich dystrybutorów funduszy inwestycyjnych udostępnić Klientom zagraniczne fundusze inwestycyjne (w kolejnych latach również innych firm inwestycyjnych). Potwierdziło to umiejętność skutecznego rozwoju oferty Firmy, by jak najpełniej wraz z kolejnymi etapami rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych odpowiadać na potrzeby i zainteresowania Klientów. Rozwój oferty, poprzez udostępnianie Klientom kolejnych globalnych/zagranicznych funduszy inwestycyjnych był wynikiem długoletnich bezpośrednich relacji z zagranicznymi firmami inwestycyjnymi.

Do 2008 roku IFM S.A. bazowała na sieci agentów (osób fizycznych), którzy dystrybuowali fundusze inwestycyjne wśród własnej grupy klientów.

By udoskonalić jakość usług, w styczniu 2008 roku IFM S.A. rozpoczęła oferowanie autorskich, globalnych strategii inwestycyjnych. Chcąc zapewnić utrzymanie poziomu jakości współpracy z Klientami, Spółka podniosła próg dostępności usługi do 500-set tysięcy złotych. Był to początek oferowania uporządkowanej usługi doradztwa inwestycyjnego. Jednocześnie był to początek pełnej koncentracji Spółki na oferowaniu klientom zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Silna ówczesna koncentracja Klientów na rynku polskich funduszy inwestycyjnych, kierowała Spółkę w stronę udostępniania usługi globalnej, która bezpiecznie dywersyfikowała lokowanie oszczędności Klientów. Ówczesne regulacje prawne obowiązujące Spółkę powodowały konieczność każdorazowego angażowania Klientów w realizację procesu inwestycyjnego. By udoskonalić ten proces, Zarząd Spółki postanowił podjąć próbę uzyskania statusu domu maklerskiego. W maju 2013 roku z sukcesem (w ślad za pozytywną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego)  IFM S.A. uruchomiła dom maklerski z usługą zarządzania portfelami, w oparciu o dostępne w Polsce zagraniczne fundusze inwestycyjne. Był to wynik ponownej, ważnej dla Spółki, pozytywnej weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Firma udoskonaliła tym sposobem efektywność swojego działania we współpracy z Klientami. Jednocześnie ponownie podniosła próg dostępności swojej usługi do 2 milionów złotych.

Korzystanie przez Klientów z usług Spółka traktowała m.in. jako dowód zaufania. By podnieść jego poziom, Firma podjęła decyzję o upublicznieniu. W lipcu 2013 roku akcje IFM S.A. zadebiutowały na rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect. 

Uzyskanie statusu domu maklerskiego nie było kompleksowym spełnieniem założeń Spółki. Firma zawsze dążyła do uzupełniania swojej oferty tak, by być o krok przed mobilizującą do rozwoju Konkurencją. To ona wyznacza nasze otoczenie rynkowe (banki, domy maklerskie, firmy pośrednictwa finansowego).

IFM S.A. zamierzała nadal koncentrować się na udostępnianiu Klientom globalnych funduszy inwestycyjnych. Chciała jednak pójść o krok dalej i udostępnić takie, które nie są dostępne w Polsce, a prezentują cenne dla potencjalnych Klientów wartości. Dlatego Spółka zdecydowała o podjęciu starań, by udostępnić Klientom globalne fundusze inwestycyjne IFM Global Funds, działające na zasadzie „fundusz funduszy”. Miały one zapewnić Klientom dostęp do najlepszych zagranicznych funduszy inwestycyjnych (każdy w swojej kategorii), niedostępnych w Polsce. Fundusze te  miały dodatkowo dawać możliwość wykorzystywania innych (poza funduszami) efektywnych instrumentów finansowych, w tym zabezpieczających ryzyko walutowe. Udostępnienie tych Funduszy pozwoliłoby Spółce dotrzeć do szerszej grupy Klientów, poprzez obniżenie progu dostępności – od 20-tu tysięcy złotych. Wymagało to uruchomienia takich Funduszy w Luksemburgu. Funduszami tymi miał zarządzać Aleksander Jawień (Prezes IFM S.A.). To powodowało konieczność przejścia przez te Fundusze i Zarządzającego weryfikacji, tym razem przez luksemburski nadzór finansowy Commission de Serveillance du Secteur Financier (CSSF). W listopadzie 2015 roku CSSF wydała zezwolenie na działalność Funduszom IFM Global Funds pod zarządem Aleksandra Jawień. Pozwoliło to Spółce uczynić swoją ofertę unikalną na polskim rynku. Świadczy to o pełnym stosowaniu przez IFM S.A. regulacji prawnych, dostosowaniu struktur i narzędzi, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo Klientom i partnerom biznesowym.

By udostępnić Fundusze IFM Global Funds polskim Klientom, w marcu 2016 roku zostały one wpisane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) do Rejestru funduszy zagranicznych i stały się dostępne dla polskich Inwestorów.

Tym sposobem IFM S.A. zrealizowała swój cel - udostępnienie usługi szerszej grupie Klientów i wkroczyła na rynek masowy z ofertą funduszy pod marką IFM. Pozwoliło to Spółce zapewnić najszerszej wobec dotychczasowej grupie Klientów pełny, nieograniczony dostęp do całej palety globalnych rozwiązań inwestycyjnych, niedostępnych w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów do oferty wróciła usługa świadczenia doradztwa inwestycyjnego oraz zostały uruchomione strategie modelowe IFM oparte o fundusze inwestycyjne zagraniczne i polskie.

Kolejne etapy rozwoju Spółki i jej oferty, poddawanie się kolejnym weryfikacjom Nadzoru Finansowego, to praca nad wzmacnianiem komfortu i poczucia bezpieczeństwa Klientów. To też dowód elastyczności, dynamiki decyzji i odwagi podejmowania działań dostosowanych do warunków rynkowych i sytuacji Spółki.

W kolejnych etapach rozwoju Firmy kierowaliśmy się naszymi Wartościami. Poufność i Etyka były wpisane w definicję naszej Spółki. Zaufanie naszych Klientów, Pracowników, Partnerów biznesowych było i jest naszym najbardziej cenionym aktywem. Nie odstępujemy od trwania w niezależności. Nie mamy powiązań kapitałowych z innymi podmiotami. To pozwala nam na obiektywny, nieograniczony dobór rozwiązań wg potrzeb naszych Klientów oraz warunków rynkowych. Działanie w najlepszym interesie naszych Klientów pozwala nam zakładać trwałość naszej Spółki. Cieszy nas, że jest to wspierane silnym zaangażowaniem naszych Pracowników. Działamy w oparciu o naszą Przedsiębiorczość. Kreujemy w naszym zespole ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Zależy nam na tym, by każdy Członek naszego zespołu wykazywał się odwagą w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. Chcemy, by te zasady zapewniały Jakość oferty i świadczonych usług. To pozwala nam prezentować się jako godny zaufania Partner w relacjach na zewnątrz i wewnątrz firmy. Stosowanie tych zasad pozwala nam zachować Spójność. To daje nam poczucie, że nasze wartości znajdują odzwierciedlenie w naszych działaniach. To pozwala, by nasza strategia była skutecznie realizowana poprzez relacje ze światem zewnętrznym.

Naszą Misją jest poprowadzić pieniądze Klientów za potencjałem kolejnych rynków świata. Wiemy, że musimy zapewnić wartości, które pozwolą nam zaprosić do naszego grona Klientów, którzy są w trakcie akumulowania swojego majątku. Spełnieniu tej Misji ma pomóc Wizja naszej Firmy. Widzimy IFM Global Funds S.A. nie jako Firmę, ale jako markę. Markę, której Klientom i Akcjonariuszom nie wypada „nie posiadać”. Do zrealizowania tej Wizji prowadzi Strategia. Ta niezmiennie będzie bazować na inwestowaniu środków Klientów na światowych rynkach inwestycyjnych. Będzie realizowana poprzez pozyskiwanie Klientów i ich aktywów. Służyć temu będą kolejne etapy wzmacniania marki. Wyniki przeprowadzanych kolejnych kampanii marketingowych będą służyć implementowaniu systematycznie korygowanych rozwiązań. Będzie to służyć wypracowaniu komunikacji dostosowanej do realnych potrzeb Klientów, by skutecznie wzbudzać ich zainteresowanie Funduszami IFM Global Funds. To ma spowodować efektywne, samodzielne pozyskiwanie przez Spółkę Klientów. Wierzymy również, że pozwoli to zapraszać Partnerów biznesowych, którzy mogliby stać się kolejnymi dystrybutorami Funduszy IFM Global Funds. Strategia nie wyklucza podjęcia w przyszłości starań o wejście na inne europejskie rynki z ofertą Spółki. Dopuszczamy również bycie elastycznymi co do form udostępniania Funduszy.

Liczymy, że będzie się to przekładało na coraz wyższe środki Klientów inwestowane z naszą pomocą, co zostanie odzwierciedlone w wartości naszej Firmy. Nad osiągnięciem tego celu pracuje Zarząd, wspierany przez Radę Nadzorczą http://www.ifmpl.com/pl/lad-korporacyjny/rada-nadzorcza.

Towarzyszy nam Perspektywa stania się globalnym dostawcą globalnych rozwiązań inwestycyjnych dla kilku rynków Europy. Ta perspektywa mobilizuje nas, wzmacnia w trudniejszych etapach rozwoju, pozwala podejmować niełatwe wyzwania. Ale to właśnie Perspektywa ma znaczenie…

Misja, która jest podstawą powstania naszej Spółki, Wizja mówiąca dokąd chcemy dojść i Strategia podpowiadająca nam jak to zrobić, to filary wspierające nas w dążeniu do sukcesu. Chcemy, by to właśnie o IFM Global Funds S.A. powiedziano „Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.”