Strefa inwestora

Tekst jednolity statutu

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację na podstawie otrzymanego postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy o dokonaniu przez sąd rejestrowy w dniu 13.12.2017 r. wpisu zmiany statutu Spółki oraz wykreślenia uprzywilejowania akcji serii A1.

 

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu obowiązujący wobec zarejestrowanej zmiany, uwzględniający zmianę wprowadzoną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 28 sierpnia 2017 roku obejmującą zmianę Artykułu 8 ust. 2 lit a) Statutu Emitenta (uchwała opublikowana raportem bieżącym nr 22/2017 z dnia 28.08.2017 r.).

 

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.