Strefa inwestora

Zbycie udziałów w spółce zależnej Emitenta. Zmiana w organie zarządzającym Emitenta.

Zarząd Investment Fund Managers S.A. informuje, że w dniu 24.11.2016r. Emitent zbył wszystkie posiadane udziały w liczbie 3.400 o wartości nominalnej 500 złotych każdy w  podmiocie zależnym, domu maklerskim IFM Global Asset Management Sp. z o.o. na rzecz kilkunastu nabywców - osób fizycznych.

W dniu 23.11.2016 r. Pan Aleksander Jawień, Prezes Zarządu domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień jej złożenia. Dnia 24.11.2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Aleksandra Jawień na funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Dotychczasowy Prezes Zarządu, Pani Izabela Piecuch-Jawień, została powołana na funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Prezesa Zarządu Emitenta.

Z dniem 24.11.2016 r., wobec zbycia udziałów w spółce zależnej, wygasły przesłanki istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A (PGK IFM S.A.). Wobec likwidacji PGK IFM S.A. Emitent będzie uprawniony do rozliczenia 50% straty netto z 2013 r. w kwocie 305.584,97 PLN w następnych latach.

Emitent rozpoczął swoją działalność w grudniu 2003 roku jako licencjonowany dystrybutor funduszy inwestycyjnych, udostępnianych przez polskie i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Emitent działał na terenie całego kraju. Ciągły rozwój oferty produktowej spowodował dynamiczny wzrost liczby Klientów.

W kolejnym etapie rozwoju, Emitent podjął decyzję o uruchomieniu usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
w ramach domu maklerskiego (projekt zrealizowany pod marką IFM Global Asset Management). Proces uzyskania stosownej licencji maklerskiej i rozpoczęcia działalności domu maklerskiego przebiegł pomyślnie.

W celu, m.in. utworzenia domu maklerskiego, Emitent przeprowadził emisję akcji i pozyskał ponad 4,2 mln PLN. Obok uzyskania licencji maklerskiej dla spółki zależnej, w celach emisji Emitent wskazał uruchomienie funduszy pod marką IFM. Przesłanką do uruchomienia funduszy była ocena możliwości wykorzystywania, we współpracy z Klientami, zagranicznych funduszy inwestycyjnych notyfikowanych w Polsce, która została uznana nadal za niewystarczającą. Znajomość globalnego rynku funduszy inwestycyjnych powodowała, że Emitent pozytywnie ocenił możliwość zastosowania we współpracy z Klientami pełnej palety funduszy zarejestrowanych w Luksemburgu (ponad 14.000 funduszy różnych, globalnych firm inwestycyjnych) jako szczególnie wartościową dla polskich inwestorów.

W konsekwencji, Emitent podjął starania i nawiązał współpracę z odpowiednimi podmiotami w Luksemburgu w celu uruchomienia funduszy pod marką IFM.

Wynikiem tego projektu było uruchomienie w maju br. funduszy pod marką IFM Global Funds, których Emitent został globalnym dystrybutorem oraz przedstawicielem w Polsce.

W ramach parasola funduszu Bright Cap SICAV, poprzez notyfikację IFM Global Funds w Polsce, polskim inwestorom został udostępniony subfundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania (IFM Global Capital Accumulation Fund) oraz subfundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania (IFM Global Active Allocation Fund) w dwóch odmianach walutowych oraz dwóch odmianach tytułów uczestnictwa. Tym sposobem Emitent zrealizował ostatni cel emisji.

Zrealizowanie powyższego celu spowodowało, że w ocenie Emitenta, posiadanie w Grupie Kapitałowej domu maklerskiego stało się zbędne. Emitent podjął zatem decyzję o sprzedaży domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o.

Zbycie spółki zależnej spłaszcza strukturę organizacyjną Emitenta, co będzie skutkowało skokowym obniżeniem kosztów. Pozwala to jednocześnie zapewnić Klientom dostęp do efektywniejszych niż do tej pory, w ocenie Emitenta, produktów inwestycyjnych. Uruchomienie funduszy pozwoliło obniżyć minimalną, wymaganą wartość  środków do zainwestowania z 2 mln PLN w usłudze asset management do 20.000 PLN w funduszach oferowanych przez Emitenta. To pozwala Emitentowi m.in. zakładać dynamiczny wzrost liczby Klientów, co powinno przełożyć się na wzrost wartości aktywów w zarządzaniu w funduszach IFM Global Funds, a tym samym wyższe przychody dla Emitenta. Zważywszy, że Emitent, sprzedając 100% udziałów w spółce zależnej istotnie obniżył koszty działalności, to powinno się to przełożyć na wzrost rentowności Emitenta. Równolegle Emitent kontynuuje prace nad uruchomieniem ogólnopolskiej kampanii marketingowej, która powinna dodatkowo uprawdopodobnić powyższe.

Emitent czyni starania, by doprowadzić do zawarcia umów z dystrybutorami w Polsce oraz w innych krajach. Obecnie fundusze IFM są dostępne w Luksemburgu oraz w Polsce a także notyfikowane są w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz w Rumunii. Planowana jest notyfikacja funduszy w innych krajach europejskich.

Sprzedaż spółki zależnej Emitenta należy zatem interpretować pozytywnie, jako kolejny, efektywny, etap w dalszym rozwoju Emitenta.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".